• به عنوان مثال در سطح شهرستان یا استان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .